Het gratis portaal voor buitenlandse woningen

Algemene voorwaarden

Considerans :
Tweedewoning.eu en Second-home.eu zijn voortgekomen uit costa-blanca.nl. Voornaamste doelstelling is een, open, doorzichtig portaal te bieden voor vragers en aanbieders van huur-en (tweede) koopwoningen alsmede commerieel vastgoed in binnen -en buitenland, deze middels bovenstaande twee internetportalen tot elkaar te brengen. Daartoe biedt Tweedewoning.eu ruimte op haar Nederlandstalige en engelstalige website genoemd vastgoed te promoten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deel A

1)Uitleg gebruikte termen:

  • Tweedewoning.eu en Second-home.eu zijn qua content gelijkwaardige webportalen, maar richten zich op de doelgroepen die respectievelijk de Nederlandse en Engelse taal bezigen. Derhalve zijn de hieronder omschreven voorwaarden in beginsel alleen bedoeld voor gebruikers die de Nederlandse taal machtig zijn. Voor Second-home.eu geldt de vertaalde versie waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met bestaande internationale, communautaire afwijkende private regels zoals The European Principles of Contract Law, in bijlage B volgend.
  • het woningaanbod: de aangeboden huur of koopwoningen, of een combinatie daarvan van een gebruiker-aanbieder ongeacht of deze gebruiker een consument of professional is.
  • plaatsing: een eerste gratis plaatsing, betaald of om niet, of gekwalificeerde plaatsing dwz omhoogplaatsing, plaatsing van een banner of topadvertentie.
  • zorgvuldige plaatsing en gebruik: plaatsing van een object, of wijziging van de objectgegevens met inachtneming van de privacy en huisregels, objectgegevens moeten in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, men dient respect te tonen voor de wet en de belangen van alle portaalgebruikers, c.q... zich te gedragen als een zorgvuldig en verantwoordelijk internetgebruiker. Onrechtmatigheden zijn bijvoorbeeld misleidende of afbrekende teksten, discriminatoire uitlatingen, virusverspreiding.
  • duurovereenkomst: de betaalde diensten die voor een periode van minimaal een jaar zijn aangegaan.

2) Totstandkoming Overeenkomst van Opdracht tussen opdrachtgeefster aanbieder en opdrachtnemer Tweedewoning.eu tot de mogelijkheid van plaatsing en geplaatst te houden het woningaanbod op het gelijknamige internetportaal.

2.1Tweedewoning.eu kent een inspanningsverplichting welke niet meer inhoud dan webruimte te 
bieden en te houden voor de aangeboden objecten, deze op tijd te plaatsen in een daarvoor relevante 
categorie. Verhuurder of verkoper is zelf verantwoordelijk het aanbod met de werkelijkheid te doen 
overeenkomen. 

2.2 Aanbieding van een huur of koopwoning vindt plaats op twee wijzen: betaalde plaatsingen en 
plaatsingen om niet, op voorwaarde dat er geen sprake is van een geldige IP-ban of recente 
profielverwijdering door Tweedewoning.eu 
2.3. Alle gebruikers-aanbieders dienen zorgvuldig en ondubbelzinnig de door Tweedewoning.eu op 
haar website (of eventueel aanvullende) gevraagde informatie te verstrekken, zich te onthouden van 
het plaatsen van contactinformatie in de niet daarvoor bedoelde velden, het plaatsen van niet 
relevante informatie (voor reclamedoeleinden), of dubbelplaatsing, en deze informatie actief bij te 
houden zodanig dat gebruiker altijd een helder en juist beeld heeft van de aangeboden objecten. 
2.4 De overeenkomst om niet tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is in beginsel van onbepaalde 
tijd en komt tot stand nadat gebruiker-aanbieder alle relevante gegevens heeft ingevuld, zich 
akkoord heeft bevonden met onderhavige voorwaarden, een log-in code heeft ontvangen, of een 
bevestigingsmail,waarnaar het object wordt geplaatst. 

2.5 De overeenkomst van alle betaalde diensten komt -in afwijking van 2.4- tot stand nadat alle 
relevante gegevens zijn verstrekt en bovendien de betaling volledig is ontvangen door 
Tweedewoning.eu. Na ontvangst van de betaling zal het aanbod terstond worden geplaatst of zo snel 
mogelijk. 
2.6 De duur van de overeenkomst van alle betaalde diensten is van bepaalde tijd en afhankelijk van 
hun inhoud/kwalificatie welke op de website zijn te raadplegen. 
2.7 Indien de professionele aanbieder-gebruiker zelf Algemene Voorwaarden hanteert wijst 
Tweedewoning.eu de toepasselijkheid ervan van de hand, tenzij voorafgaande de overeenkomst bij 
afzonderlijk besluit de andere set voorwaarden ondubbelzinnig door Tweedewoning.eu zijn 
geaccepteerd. 
2.8 Alle gebruikers blijven gerechtigd de aangeboden objecten ook elders te plaatsen, of op andere 
wijze deze te koop of te huur aan te bieden. 
2.9 Elektronische berichten zoals bevestiging e-mails worden geacht dezelfde dag als 
verzendingsdatum te zijn ontvangen. 
3)Verkoop/ verhuur; bemiddeling uitgesloten. 

3.1 Tweedewoning.eu kent een inspanningsverplichting welke niet meer inhoud dan te fungeren 
als bode middels het ter beschikking stellen van haar webruimte voor de aangeboden objecten, deze 
op tijd te plaatsen in een daarvoor relevante categorie, en volgens afspraak geplaatst te houden. 
Verhuurder of verkoper is zelf verantwoordelijk het aanbod met de werkelijkheid te doen 
overeenkomen. 
3.2 Tweedewoning.eu bemiddelt uitdrukkelijk niet tussen gebruikers. Indien een gebruiker een 
object wil huren of kopen dient hij zelfstandig de aanbieder te contacteren. Tweedewoning.eu 
brengt aanbod en vraag bij elkaar; elke handeling die verder strekt dan dat, obligatoire afspraken, 
facturering, annulering, aanvraag voor meer informatie dan aangeboden door Tweedewoning.eu, 
sleuteloverdracht, vallen buiten de verplichtingen van de opdrachtovereenkomst. 
4)Beëindiging van de overeenkomst. 

4.1 Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats op vier wijzen: door eenzijdige voortijdige 
opzegging van een betaald