Het gratis portaal voor buitenlandse woningen

Algemene voorwaarden

Considerans :
Voornaamste doelstelling is een, open, doorzichtig portaal te bieden voor vragers en aanbieders van huur-en (tweede) koopwoningen alsmede commerieel vastgoed in binnen -en buitenland, deze middels bovenstaande twee internetportalen tot elkaar te brengen. Daartoe biedt Tweedewoning.eu ruimte op haar Nederlandstalige en engelstalige website genoemd vastgoed te promoten.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deel A

1)Uitleg gebruikte termen:

  • Tweedewoning.eu richt zich op de doelgroepen die respectievelijk de Nederlandse en Engelse taal bezigen. Derhalve zijn de hieronder omschreven voorwaarden in beginsel alleen bedoeld voor gebruikers die de Nederlandse taal machtig zijn, waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met bestaande internationale, communautaire afwijkende private regels zoals The European Principles of Contract Law, in bijlage B volgend.
  • het woningaanbod: de aangeboden huur of koopwoningen, of een combinatie daarvan van een gebruiker-aanbieder ongeacht of deze gebruiker een consument of professional is.
  • plaatsing: een eerste gratis plaatsing, betaald of om niet, of gekwalificeerde plaatsing dwz omhoogplaatsing, plaatsing van een banner of topadvertentie.
  • zorgvuldige plaatsing en gebruik: plaatsing van een object, of wijziging van de objectgegevens met inachtneming van de privacy en huisregels, objectgegevens moeten in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, men dient respect te tonen voor de wet en de belangen van alle portaalgebruikers, c.q... zich te gedragen als een zorgvuldig en verantwoordelijk internetgebruiker. Onrechtmatigheden zijn bijvoorbeeld misleidende of afbrekende teksten, discriminatoire uitlatingen, virusverspreiding.
  • duurovereenkomst: de betaalde diensten die voor een periode van minimaal een jaar zijn aangegaan.

2) Totstandkoming Overeenkomst van Opdracht tussen opdrachtgeefster aanbieder en opdrachtnemer Tweedewoning.eu tot de mogelijkheid van plaatsing en geplaatst te houden het woningaanbod op het gelijknamige internetportaal.

2.1Tweedewoning.eu kent een inspanningsverplichting welke niet meer inhoud dan webruimte te 
bieden en te houden voor de aangeboden objecten, deze op tijd te plaatsen in een daarvoor relevante 
categorie. Verhuurder of verkoper is zelf verantwoordelijk het aanbod met de werkelijkheid te doen 
overeenkomen. 

2.2 Aanbieding van een huur of koopwoning vindt plaats op twee wijzen: betaalde plaatsingen en 
plaatsingen om niet, op voorwaarde dat er geen sprake is van een geldige IP-ban of recente 
profielverwijdering door Tweedewoning.eu 
2.3. Alle gebruikers-aanbieders dienen zorgvuldig en ondubbelzinnig de door Tweedewoning.eu op 
haar website (of eventueel aanvullende) gevraagde informatie te verstrekken, zich te onthouden van 
het plaatsen van contactinformatie in de niet daarvoor bedoelde velden, het plaatsen van niet 
relevante informatie (voor reclamedoeleinden), of dubbelplaatsing, en deze informatie actief bij te 
houden zodanig dat gebruiker altijd een helder en juist beeld heeft van de aangeboden objecten. 
2.4 De overeenkomst om niet tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is in beginsel van onbepaalde 
tijd en komt tot stand nadat gebruiker-aanbieder alle relevante gegevens heeft ingevuld, zich 
akkoord heeft bevonden met onderhavige voorwaarden, een log-in code heeft ontvangen, of een 
bevestigingsmail,waarnaar het object wordt geplaatst. 

2.5 De overeenkomst van alle betaalde diensten komt -in afwijking van 2.4- tot stand nadat alle 
relevante gegevens zijn verstrekt en bovendien de betaling volledig is ontvangen door 
Tweedewoning.eu. Na ontvangst van de betaling zal het aanbod terstond worden geplaatst of zo snel 
mogelijk. 
2.6 De duur van de overeenkomst van alle betaalde diensten is van bepaalde tijd en afhankelijk van 
hun inhoud/kwalificatie welke op de website zijn te raadplegen. 
2.7 Indien de professionele aanbieder-gebruiker zelf Algemene Voorwaarden hanteert wijst 
Tweedewoning.eu de toepasselijkheid ervan van de hand, tenzij voorafgaande de overeenkomst bij 
afzonderlijk besluit de andere set voorwaarden ondubbelzinnig door Tweedewoning.eu zijn 
geaccepteerd. 
2.8 Alle gebruikers blijven gerechtigd de aangeboden objecten ook elders te plaatsen, of op andere 
wijze deze te koop of te huur aan te bieden. 
2.9 Elektronische berichten zoals bevestiging e-mails worden geacht dezelfde dag als 
verzendingsdatum te zijn ontvangen. 
3)Verkoop/ verhuur; bemiddeling uitgesloten. 

3.1 Tweedewoning.eu kent een inspanningsverplichting welke niet meer inhoud dan te fungeren 
als bode middels het ter beschikking stellen van haar webruimte voor de aangeboden objecten, deze 
op tijd te plaatsen in een daarvoor relevante categorie, en volgens afspraak geplaatst te houden. 
Verhuurder of verkoper is zelf verantwoordelijk het aanbod met de werkelijkheid te doen 
overeenkomen. 
3.2 Tweedewoning.eu bemiddelt uitdrukkelijk niet tussen gebruikers. Indien een gebruiker een 
object wil huren of kopen dient hij zelfstandig de aanbieder te contacteren. Tweedewoning.eu 
brengt aanbod en vraag bij elkaar; elke handeling die verder strekt dan dat, obligatoire afspraken, 
facturering, annulering, aanvraag voor meer informatie dan aangeboden door Tweedewoning.eu, 
sleuteloverdracht, vallen buiten de verplichtingen van de opdrachtovereenkomst. 
4)Beëindiging van de overeenkomst. 

4.1 Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats op vier wijzen: door eenzijdige voortijdige 
opzegging van een betaalde dienst, door tijdsverloop, de aanbieder om niet van een huur of 
koopwoning verwijdert eenzijdig het object van de content van Tweedewoning.eu, of de laatste 
verwijdert uit eigen beweging, zonder voorafgaande aankondiging, het aangeboden object. 
4.2 Eenzijdige beëindiging in de zin van voortijdige annulering wegens de wettelijke bedenktijd van 
de overeenkomst door de consument -ook bij de betaalde diensten -is mogelijk zonder opgaaf van 
redenen binnen zeven werkdagen. Een professionele partij komt dit herroepingsrecht niet toe. 
4.3 Verwijdering van de website uit eigen beweging is altijd mogelijk, maar zeker indien de 
aanbieder zich niet houdt aan de privacy en zorgvuldigheidsregels, intellectuele eigendomsrechten 
van Tweedewoning.eu niet respecteert, of al dan niet bewust, onjuiste, niet in overeenstemming met 
de werkelijkheid, irrelevante, dubbel of verkeerd geplaatste (contact)informatie verstrekt, of in 
verzuim is doordat de betaling niet of niet op tijd is ontvangen.(zie daarvoor artikel 6-betaling) 
4.4 Opzegging van overeenkomsten van een jaar of meer kunnen niet tussentijds worden opgezegd , 
er volgt een schadevergoedingsplicht ter grootte van het positieve contractsbelang van 
Tweedewoning.eu. 
5) Intellectuele Eigendom. 

5.1 Het aangeleverde materiaal blijft in eigendom van gebruiker- aanbieder, desondanks houdt zijn 
aanbod impliciet in dat Tweedewoning.eu de aangeboden objecten mag doorplaatsen naar andere 
woningportalen, nationale en internationale vastgoedsites.
eu wordt begrepen, een object in de spotlights mag plaatsen (social media ed.), of gebruik voor andere 
commerciële doeleinden. 
5.2 Geplaatste objecten mogen niet zonder toestemming van Tweedewoning.eu worden gedupliceerd, deep of hyperlinken, downloaden en uploaden van andermans objecten daaronder 
begrepen. Met name wordt er gewezen op verboden inbreuk van het merk, auteur en 
Databankenrecht dat Tweedewoning.eu toekomt. 

6) Betaling en restitutie. 

6.1Voor alle betaalde diensten geldt dat deze vooraf volledig dienen te worden betaald alvorens er 
sprake is van een rechtsgeldige overeenkomst en uitvoering daarvan. 

6.2 Betaling is mogelijk via Pay-Pal of op de website andere genoemde mogelijkheden. 
6.3 Gebruiker dient zich bewust te zijn dat instellingen als Pay-Pal, I-Deal e.d. eigen 
gebruiksvoorwaarden hanteren. 
6.3 De betalingstermijn is terstond en betreft een fatale termijn. Verzuim treedt van rechtswege in. 
Tweedewoning.eu behoudt zich het recht voor om wettelijke rente en administratiekosten te heffen 
indien betaling uitblijft en er sprake is van een verzuim. 
6.4 Indien Tweedewoning.eu achterstallige betaling moet vorderen zal zij 15 Euro 
aan administratiekosten heffen. 
6.5 In geval Tweedewoning.eu zonder voorafgaande waarschuwing haar content aanpast en een 
object zonder reden verwijdert en de overeenkomst aldus wordt beëindigd in de zin van artikel 4.2, 
heeft aanbieder recht op een billijke restitutie, onder aftrek van de verstreken periode. 
6.6 Geen restitutie zal volgen als verwijdering op eigen beweging het gevolg is van 
onzorgvuldigheid aan de zijde van de aanbieder-gebruiker. 
6.7 In geval de gebruiker een opdracht rechtsgeldig annuleert in de zin van artikel 4.2 zal 
Tweedewoning.eu meewerken aan spoedige terugstorting van het betaalde op het bij haar bekende 
rekeningnummer van gebruiker. 
6.8 Geen restitutie volgt indien duurovereenkomsten voortijdig worden opgezegd. 
7) Gelding, garantie, exoneratie vrijwaring, kwijting, schade en overmacht. 

7.1 Deze set Algemene Voorwaarden kan altijd worden aangepast, alsmede de in de website 
genoemde prijzen voor de verschillende betaalde diensten. 
7.2 Tweedewoning.eu kan nimmer garanderen dat de geplaatste objecten qua inhoud en 
vormgeving (foto) in overeenstemming zijn met de werkelijkheid nu de aanbieder zelf 
verantwoordelijk wordt gehouden voor de juistheid van de aangeboden informatie. 
7.3 Tweedewoning.eu kan buiten de gevallen van opzet niet aansprakelijk worden gesteld voor de 
geleden schade, niet voor wanprestatie of onrechtmatige daad, door gebruiker tengevolge van 
verkeerde of onjuiste plaatsing van een object op haar website, noch voor de objectinformatie zelf 
noch voor de handelingen die buiten het kader van de opdrachtovereenkomst vallen zoals (niet 
limitatief) vermeld in artikel 3.2. 
7.4 In geval er wel aansprakelijkheid kan worden aangenomen wordt deze beperkt tot het bedrag 
van de dienstverlening om niet of de betaalde diensten. Gebruiker dient een passende verzekering 
ivm voorgaande exoneratiebeding te sluiten of te hebben gesloten. 
7.5 Indien Tweedewoning.eu het object rechtsgeldig heeft verwijderd is ze niet gehouden tot 
vergoeding van de daardoor geleden schade. 
8) Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze. 

8.1 Vooreerst een geschil voor te leggen aan een derde zal gebruiker zich wenden tot 
Tweedewoning.eu ten einde de laatste de kans te bieden adequaat te kunnen reageren op klachten 
van de gebruikers van haar website, op straffe van verval van het vorderingsrecht. Er wordt een 
klachttermijn gehanteerd van drie werkweken. 
8.2 Op de website Tweedewoning.eu en haar voorwaarden is primair het Nederlandse recht van 
toepassing. 
8.3 Bij een blijvend geschil over het toepasselijk recht kiezen partijen secundair voor de hierna in 
deel B aangehechte Principles of European Contract Law, en alleen indien gebruiker een andere 
nationaliteit heeft dan de Nederlandse en voor zover genoemd rechtsregime afwijkt en het geschil 
zich specifiek toespitst op die afwijkende rechtsregels. 

8.4 Partijen wijzen de rechtbank Arnhem aan als bevoegd in eerste aanleg. 


Deel B
European Principles of Contract Law