Het gratis portaal voor buitenlandse woningen

Alle leuke offshore-locaties: Gibraltar

Geschiedenis

De vondst van neanderthalresten bewijst dat Gibraltar meer dan 30.000 jaar geleden al bewoond was. De Feniciërs waren in de tiende eeuw voor onze tijdrekening de enigen die zich door de zeestraat naar de Atlantische oceaan waagden. De Grieken kenden Gibraltar als ‘Kalpe’. Scipio veroverde het gebied op Carthago, en de Romeinen noemden de twee indrukwekkende rotspunten aan de westgrens van hun rijk ‘de zuilen van Hercules’. Behalve de 2e helft van de zesde eeuw, toen het deel uit maakte van het Byzantijnse rijk, was Gibraltar gedurende de vroege middeleeuwen in handen van de Visigothen.

   

In 711 veroverde een Arabische generaal, genaamd Tariq ibn Ziyad, aan het hoofd van voornamelijk berbertroepen Gibraltar. Het gebied bleef zes eeuwen lang in Arabische handen in hun benaming voor ‘de berg van Tariq’ (djebel Tariq) verbasterde in Europa tot ‘Gibraltar’. Tijdens de reconquista kwam Gibraltar in handen van de Guzman familie, die het in 1502 omwille van het strategisch belang afstonden aan koningin Isabella. Het wapenschild van Gibraltar, dat een kasteel met een gouden sleutel voorstelt, dateert van deze tijd.

In de zomer van 1704 werd Gibraltar tijdens de strijd om de Spaanse troonopvolging ingenomen door de Engels-Nederlandse vloot. Toen de Engelse admiraal aan land ging liet hij de Union Jack heisen om zijn schepen diets te maken niet op hun eigen troepen te vuren, maar de internationale situatie was er niet naar om enig opportunisme af te straffen, en al snel werd het gebaar aangegrepen om Gibraltar op te eisen voor Engeland. Negen jaar later werd het schiereiland inderdaad aan Engeland toegekend bij het verdrag van Utrecht. De Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog gaf Spanje een kans om te proberen Gibraltar terug te winnen, en in 1779 verklaarde het Engeland de oorlog. Maar 7000 Britten hielden echter stand tegen een overmacht van meer dan 100.000 man, en ondanks een belegering van bijna vier jaar, slaagden de Spanjaarden niet in hun opzet. In 1803 kwam admiraal Nelson aan in Gibraltar om het bevel op zich te nemen over de Britse vloot in de middellandse zee. Twee jaar later kwam hij om in de slag bij Trafalgar, en de begraafplaats in Gibraltar met dezelfde naam is genoemd naar zijn beroemde overwinning. In januari van hetzelfde jaar was meer dan een derde van de bevolking omgekomen in een epidemie. Het ging waarschijnlijk om typhus. In 1810 gaf de gouverneur bevel de versterkte forten van Gibraltar op te blazen, opdat ze niet in handen zouden vallen van Napoleon.

Met de opening van het Suez-kanaal in 1869 nam het strategisch belang van Gibraltar voor Groot-Brittanië enorm toe. Het overzag nu immers de zeeweg naar India.
Nadat de Royal Air Force aan het begin van de tweede wereldoorlog de Franse vloot in Algerije vernietigde, sloeg de regering van Vichy terug door in juli 1940 Gibraltar te bombarderen. Duitsland plande een invasie van Gibraltar voor begin 1941, maar beperkt enthousiasme uit Spaanse hoek voor een Duitse militaire aanwezigheid in hun achtertuin, schoven de plannen op lange baan, en Gibraltar bleef de geallieerde scheepvaart naar Malta en Noord-Afrika beschermen.

Toen de Britse koningin in 1954 de rots bezocht, ergerde het bezoek de Spaanse dictator Franco dermate, dat Spanje voor het eerst in 150 jaar weer de teruggave eiste van Gibraltar. Toen het een jaar later lid werd van de Verenigde Naties, kreeg Spanje er de steun van Latijns Amerika, en oefende druk uit door voor langdurige periodes de grens te sluiten. De bevolking van Gibraltar echter koos op 10 september 1967 bij refendum met meer dan 99 % van de stemmen voor een blijvende soevereiniteit van Groot-Brittanië. Op 7 november 2002 was de bevolking nog steeds dezelfde opinie toegedaan. De opkomst bij het nieuwe referendum bedroeg 88 %, en weer stemde bijna 99 % voor Britse soevereiniteit.
In 1988 kwam Gibraltar korte tijd in het wereldnieuws toen het Britse leger er drie IRA-leden doodschoot die een bomaanslag beraamden.

Regering

De Britse koningin is als staatshoofd vertegenwoordigd door een gouverneur, die ook bevelhebber van de plaatselijke troepen is. De eerste minister is het hoofd van de regering, en er zijn verkiezingen om de vier jaar. Van de achtien parlementsleden, worden er vijftien rechtstreeks verkozen, en de regering wordt aangeduid uit hun rangen. Enkele Spaanse voorstellen tijdens de jaren ’90 voor een gedeelde soevereiniteit over Gibraltar werden verworpen door de Britse regering.

Economie

Groot-Brittanië, Spanje en Gibraltar maken alledrie deel uit van de Europese Unie, maar Gibraltar valt buiten het gemeenschappelijke douane-gebied. De inflatie is laag, en het per kapita inkomen ligt hoger dan in Spanje. De economie van Gibraltar steunde ooit grotendeels op de Britse militaire basis, maar bezuinigingen op het defensie-budget hebben de economische klemtoon verlegd naar burgerlijke scheepvaart en toerisme. Maar liefst vijf miljoen toeristen doen Gibraltar aan per jaar, en de regering wil de financiële dienstverlening aanzienlijk uitbreiden. Ook de Engelse gokindustrie vestigt zich steeds meer op Gibraltar, omdat de belasting op gokken er laag is, maar tevens omwille van de vele gegoede vakantiegangers voor wie het schiereiland een tussenstop is op een cruise. Gibraltar staat onder druk van de Europese Unie om zijn belastingwetgeving aan te passen, maar bijvoorbeeld het plafond op inkomstenbelastingen trekt miljonairs aan om er zich te vestigen, en naast hotels houden ook luxe-woningen de bouwsector bezig. Gibraltar heeft een belangrijk scheepsregister, en de scheepvaart maakt ongeveer een kwart uit van het BNP.

Residentie

Al jaren moedigt Gibraltar miljonairs aan om zich te vestigen op het schiereiland. Het heeft namelijk een speciaal belastingregime voor hoge inkomens, In een notedop komt het erop neer dat in Gibraltar een plafond bestaat voor inkomstenbelasting. Sinds de zomer van 2004 bedraagt dit plafond 22.250 pond. Gevestigd in Gibraltar kan iemand met andere woorden jaarlijks een fortuin verdienen, en mits betaling van 22.250 pond volledig voldoen aan de fiscus. Dit bedrag komt overeen met de hoogste belastingschaal van 50 % voor een inkomen van 50.000 £. Alles daarboven wordt eenvoudigweg niet belast. Om in aanmerking te komen voor het uitzonderingsregime, dient men voor een vaste kost van 500 £ een aanvraag in te dienen, en aan de meeste van de volgende voorwaarden te voldoen :

-over een eigen residentie beschikken in Gibraltar gedurende minstens zeven maand per jaar
-fysiek aanwezig zijn gedurende minstens dertig dagen
-de afgelopen vijf jaar niet in Gibraltar gevestigd zijn
-aangesloten zijn bij een ziekenfonds
-over voldoende inkomen beschikken om te voorzien in het eigen onderhoud
-geen zaken doen in Gibraltar, tenzij als directeur van een Exempt Company
-twee aanbevelingen kunnen voorleggen, waarvan één van een bankier
-minimum 14.000 £ inkomsten belasting betalen

Eens goedgekeurd is het uitzonderingsregime geldig voor drie jaar, maar wordt op aanvraag automatisch verlengd als aan de belastingsplicht voldaan werd.

Belastingregime

Inkomstenbelasting zijn vrij hoog in Gibraltar, behalve voor diegenen die in aanmerking komen voor het hoger vermelde uitzonderingsregime. In de zomer van 2005 werden de aftrekposten wel verhoogd. Ook de belasting op spaargelden werd afgeschaft, en de Europese richtlijn die zegt dat het thuisland van spaarders op de hoogte moet gebracht worden, geldt niet in dit geval, omdat Gibraltar beschouwd wordt als een deel van Groot-Brittanië. Dit laatste veroorzaakte een storm van protest in de kanaaleilanden, en Isle of Man.

In Gibraltar is er geen BTW, en ook geen roerende voorheffing. Bedrijfsbelasting is in volle hervorming, en op dat gebied heerst momenteel weinig duidelijkheid. Onder druk van de Europese unie worden een aantal ‘offshore’ vehikels in bijzonder traag tempo afgeschaft, omwille van te lage belastingen, maar tegelijkertijd wil Gibraltar de plaatselijke bedrijfsbelasting, die 35 % bedroeg helemaal afschaffen, en vervangen door een nieuwe personeel- en eigendombelasting, die 15 % van de winst bedraagt. Het getouwtrek tussen Gibraltar en de Europese Unie lijkt in elk geval nog niet afgelopen.

Vennootschapsvormen

Exempt Private Company
Deze vennootschapsvorm vond zijn oorsprong in Gibraltar, en is naderhand door vele andere belastingparadijzen overgenomen. De lage werkingskosten maken er een uitstekend vehikel van om eigendom te beheren, of handel te drijven tussen twee gebieden met hogere belastingen. Het is de meest gebruikte offshore structuur in Gibraltar.
-minimum kapitaal van 100 pond
-vrijgesteld van bedrijfsbelasting en de meeste zegeltaks
-aandelen niet gehouden door een inwoner van Gibraltar
-geen handel drijven in Gibraltar, tenzij met andere ‘exempt companies’
-revisors moeten goedgekeurd zijn door de regering
-geen successierechten op de aandelen
-jaarlijkse premie van 200 pond (buitenlands) of 225 pond (plaatselijk)

‘Exempt Companyies’ in Gibraltar werden tijdens de jaren ’80 en ’90 massaal gebruikt om vastgoed uit te baten in Spanje, maar sindsdien hebben de animositeit tussen de twee gebieden, en nieuwe Spaanse fiscale maatregelen, dit minder rendabel gemaakt. Portugal, Groot-Brittanië en een aantal andere Europese landen daarentegen, blijven wel interessant.

Gibraltar 1992 Company
Betaalt normaal belastingen in tegenstelling tot een ‘Exempt Company’, en kan daarom onder de richtlijnen van de europese unie dividenden ontvangen. Gibraltar weerhoudt hiervan slechts 1 %, en deze relatief nieuwe vennootschapsvorm is dus als holding fiscaal zeer interessant.

-dient om te beleggen in andere bedrijven of holdings waarvan minstens 5 % in bezit moeten zijn
-minsten 51 % van het jaarlijks inkomen moet voortvloeien uit dergelijk beleggingen
-moet een reëel kantoor hebben in Gibraltar, en er minstens twee personeelsleden tewerkstellen
-aandeelhouders mogen niet verblijven in Gibraltar
-mag niet te zwaar beleend zijn

Filiaal
-moet een copie van de stichtingsakte laten registreren
-lijst van personeel doorgeven, alsook een plaatselijke gevolmachtigde
-kan de vorm aannemen van een exempt company
-jaarlijkse inschrijvingspremie van 300 pond

  
Trustregime

Trustbeheer is vanouds een bezigheid op Gibraltar. Individuele trusts zijn omwille van nieuwe bepalingen in de Britse wetgeving minder interessant geworden voor Britse burgers, maar als vehikel voor beleggingsfondsen blijft een trust op Gibraltar toenemen in populariteit. Ook het aanvechten van trusts is een groeiende bezigheid voor de vele specialisten in zakelijk recht. In beroep worden zaken behandeld voor de ‘privy council’ in Londen. De doelgerichte trust is nog niet specifiek vermeld in de bestaande wetgeving.

-bescherming tegen burgerlijke aansprakelijkheid uit derde landen is niet heel uitgesproken
-de bescherming tegen schuldeisers is afdoende als de stichter een particulier is
-de trust wordt opgesteld in het engels
-er dient geen zegeltaks te worden betaald
-de looptijd is gewoonlijk 100 jaar
-het inkomen van de trust mag onbeperkt toenemen
-trustees moeten een vergunning hebben

Financiële sector

Offshore banken in Gibraltar genieten van een voordelig fiscaal regime. Intresten worden niet belast, ook niet voor spaarders in Gibraltar zelf, en er is geen valuta-controle. De Europese richtlijn van 2005 betreffende de belasting op spaargelden is wel van kracht, maar kan omzeild worden door persoonlijke tegoeden onder te brengen in een bedrijfsvorm. De richtlijn geldt immers niet voor bedrijven. De procedures en werkmethodes van de banken in Gibraltar zijn dezelfde als in Groot-Brittanië, en ook de maatregelen tegen witwas zijn gelijkaardig. Het bangeheim is uitstekend, en de banken geven enkel de identiteit van een rekenighouder vrij, als ze daartoe een gerechtelijk bevel krijgen. Dit gebeurt enkel in het kader van onderzoek naar een ernstig misdrijf. Elke bank die is goedgekeurd in de Europese unie mag een filiaal oprichten in Gibraltar, dat ook een aantal filialen van Amerikaanse banken telt. Op hun beurt hebben ook enkele plaatselijke banken filalen elders in Europa.

De banken in Gibraltar hebben bijna 7 miljard pond in beheer, en zijn onder andere gespecialiseerd in het beheer van grotere fortuinen. Gibraltar trekt dan ook al jaren kapitaalkrachtige ondernemers aan met een plafond op inkomstenbelastingen. In de meeste banken geldt ook een hogere intrestvoet voor klanten met een gespijsde rekening. De laatste jaren is het minimum kapitaal voor dit ‘privaat bankieren’ bij sommige banken al gezakt tot 10.000 dollar. Een aantal banken in Gibraltar zijn wel niet meer dan veredelde beleggingsfondsen. Hun advies zal bijgevolg niet altijd even belangeloos zijn.

Investeringsmaatschapijen zijn een bloeiende bezigheid in Gibraltar,en vertegenwoordigen tegoeden van meer dan 6 miljard pond. De meest banken in Gibraltar bieden diensten aan op dit vlak. Er zijn ook twee onafhankelijke maatschapijen die de aandelen verhandelen. Beleggingsfondsen nemen meestal de vorm aan van een bedrijf of een trust. Buitenlanders worden niet belast op inkomsten uit zulke fondsen.

Gibraltar telt een aantal grote verzekeringsmaatschapijen, en die houden zich onder andere in belangrijke mate bezig met pensioenverzekering. Offshore pensioenverzekering kan aantrekkelijk zijn voor beroepsmensen die weinig in hun eigen land verblijven, of voor burgers van landen met hoge belastingen die van plan zijn op pensioengerechtigde leeftijd te emigreren.

Internethandel

In 2004 richtte de regering met medewerking van de privaatsector een orgaan in het leven dat Gibraltar moet helpen om zo vlot en zo efficiënt mogelijk hun voordeel te doen met de nieuwe informatietechnologie. Het is de bedoeling om ten alle prijze bureaucratische rompslomp te vermijden. Gibraltar heeft hoge ambities maar er zijn kapers op de kust. Isle of Man, Ierland en Malta zijn maar enkele van Gibraltar’s rivalen om de ontluikende internethandel in de europese unie. Gibraltar biedt wel een aantal troeven, zoals een ontwikkelde zakelijke omgeving,en een bloeiende banksector. Nu al bieden een aantal banken in Gibraltar diensten online aan. En Gibraltar is dan misschien één van de kleinere offshore gebieden in Europa, het is ook één van de goedkoopste.

Amper een maand nadat de regering het internet initiatief ontplooide, bracht een belangrijke Londense firma in de financiële markten, een vestiging naar Gibraltar. Van vier handelaars is de vestiging ondertussen uitgegroeid naar dertig, en één van de belangrijkste locatie’s in Europa geworden voor de handel in futures. Het moederbedrijf in London verhandelt nu zelf het grootste volume aan futures ter wereld.

Een betrouwbare financiële basis voor de internetsector in Gibraltar blijft ook de gokindustrie, die meer dan 1000 mensen tewerkstelt, en jaarlijks meer dan vier miljoen pond aan gokbelasting betaalt. De regering verwacht dat dit bedrag nog zal toenemen. Bookmakers en uitbaters van internet pokersites ontvluchten al enkele jaren de hoge belastingen in het Verenigd Koninkrijk, en vinden steeds vaker hun weg naar Gibraltar. Eén gokbedrijf dat gevestigd is in Gibraltar, vertegenwoordigde in 2005 op de beurs van Londen een hogere waarde dan British Airways.

Dubbelbelastingverdragen

Gibraltar heeft geen enkel dubbelbelastingverdrag afgesloten. Met het Verenigd Koninkrijk zijn er wel enkele afspraken gemaakt om het innen van inkomstenbelasting te vereenvoudigen. Wat bedrijfsbelasting betreft, oordeelde de Europese commissie in 2004 dat Gibraltar’s nieuwe wetgeving oneerlijke concurrentie vormde voor Britse bedrijven, en stelde voor Gibraltar fiscaal als een deel van het Verenigd Koninkrijk te beschouwen. Dit lokte hevige protesten uit van Gibraltar, dat volgens zijn eigen grondwet fiscaal onafhankelijk is. De kwestie is in beraad bij het Europese gerechtshof, en voor het ogenblik blijft de status quo gehandhaafd.

Terug naar woningaanbod

Het Byzantijnse rijk en de Visigothen.

Behalve de 2e helft van de zesde eeuw, toen het deel uit maakte van het Byzantijnse rijk, was Gibraltar gedurende de vroege middeleeuwen in handen van de Visigothen.

Visigoth_Kingdom.jpg