Het gratis portaal voor buitenlandse woningen

Huurrendement 75 % terugave in 11 jaar

Vraagprijs € 96.000,- *

limousin , Frankrijk

English below

Vraag de E-Folder en Drone Video impressie aan !
Voor u : elke dinsdag van de maand een LIVE WEBINAR met de Ceo en Eigenaar van het 5-Star Retreat Na het Webinar volgt een live vraag- en antwoordsessie !
Di 7 apr. 2020 13:00 - 14:00
Di 7 apr. 2020 19:00 - 20:00 uur
Vul rechts het contactveld in en ik informeer u verder.
Samenvatting : '5 sterren Retreat Resort ' Frankrijk - 11 jaar gegarandeerde inkomsten - 11 jaar geen instandhoudingskosten - Prijs is nog exclusief 20 % korting* -Terugkoopgarantie tot 150 % na 11 jaar* -Eigen verblijf gewoon mogelijk .
Verhuur is geen verplichting , betreft uw eigendom.

Investeer in de grootste Hotelketen ter wereld , gelegen in 'het land van de duizend meren' de streek Limousin met 11 jaar gegarandeerde huuropbrengsten ! Zorgenvrij ,alles wordt voor u gedaan.
De Prijs is incl.BTW (20 procent) welke u kunt terugvorderen indien de woning onderdeel gaat uitmaken van een verhuur schema ( geen verplichting) Bruto prijs aangegeven derhalve, *genoemde opbrengst afhankelijk van definitieve berekening.
*fractioneel eigendom (verdeeld over 13 fracties) Treehouse ( 3 slaapkamers en 4de speelkamer ) , 160 m2 leefruimte en vanaf euro 96.000 minus nog de BTW aftrek . Betreft het uitdrukkelijk GEEN TIMESHARE , de juridische titel is eigenaar , volledig of dus fractioneel. (90 % van de klanten kiest voor fractioneel eigendom ). Daarbij heeft u de mogelijkheid elk jaar uw vakantie door te brengen op het landgoed voor maximaal 4 weken.
Vraag de E Folder en Video aan !
Verder gereed of in aanbouw :
-Klassieke appartementen (48 m2) , studio (25 m2) . Prijs fractioneel vanaf Euro 17.230 (opbrengst Euro 14.474) tot Euro 339.000 (opbrengst Euro 237.300) ,vol eigendom.
-Model met 80 m2 leefruimte , fractioneel Euro 42.230 (opbrengst Euro 35.474) en Vol eigendom Euro 549.000 (opbrengst 384.300 )
Mogelijkheden en voorbeelden varierend van een Studio ,danwel 1 of 2 of 3 slaapkamers alsmede dus een Treehouse . Looptijd Rental returns is altijd 11 jaar. Verlenging is daarna bespreekbaar.
Geef ons uw wensen , fractioneel of Volledig danwel geeft u uw budget aan. We bespreken dan de mogelijkheden met het verdienmodel ( altijdoptioneel).

Uw eigendom en de voordelen :
A. Uw inkomsten ,in beginsel voor 11 jaar. 6 procent voor 5 jaar , opvolgend 8 procent voor 5 jaar en het eerste jaar 5 procent procent huurinkomsten.
B.Aankoop en dus de deelbetalingen via het franse , door de overheid gecontroleerde , Vefa systeem , middels de 'notoire' .
C. de aankoop Btw kan worden teruggevorderd , dus geen kosten voor u ,op voordracht van de franse overheid (stimulerings maatregel).
*fractioneel eigendom , welke 90 % van de klanten kiest ,voorfinanciering betreft euro 96.000 . Dit is inclusief BTW dus .
D. U kunt uw eigendom op elk moment weer verkopen.
E. Investeringsopbrengsten in 11 jaar te realiseren ( Roi Breakdown , 5-8 %) ) : euro 80.140 .
F. Optioneel : Bij fractioneel eigendom een ''verzekerde terugkoop clausule '' . Een garantie tot terugkoop tussen 5 en 9 jaar na aankoop van de oorspronkelijke prijs.
Noot : gedurende het 11 jarige verhuurcontract bestaat er voor de eigenaar verhuurder (de koper) geen kosten voor de instandhouding van de woning .

De faciliteiten in een oogopslag :
-Verzorgde golfbaan met 18 holes
-Idyllisch kuuroord in een torenkasteeltje (chateau spa)
-Uitstekend restaurant met topkeuken
-Wijn- en cocktailbar van de sommelier
-Groot overdekt Aqua Adventure Park
-Zwembaden en glijbanen
-Grote binnenspeeltuin van 1600 m2, overdekte avonturenzone voor kinderen
-Mountainbike- en wandelroutes
-Creche faciliteiten (kinderopvang)
-Paardensportcentrum
-Twee goed gevulde vismeren
-Familierestaurants
-Fitnessruimte, fitnesslessen, wellnessrestaurant
-Klassieke Franse warme bakkerij, delicatessenwinkels, boetieks
-Verzorgde tuinen en terreinen
-Bruiloft faciliteiten, presidenti?le suite
-Conferentievoorzieningen
-Spannende indoor lasergame (Laser Quest)

Kortom : Investeren en Relaxen , wij doen de rest (papierwinkel ,onderhoud en verhuur). U bent dus100 % eigenaar , bij zowel fractioneel als Vol eigendom.
Vraag de FAQ de E prospectus aan !

Frankrijk ,La Souterrain , investeren in een organisatie met 7600 Hotels en ruim 49 miljoen klanten ..... Wereldwijd met door de staat gecontroleerde en Gegarandeerde opbrengsten.
Dit prachtige resort bevindt zich op een glooiend landschap van 220 hectare, ideaal gelegen op minder dan 40 minuten rijden van de internationale luchthaven van Limoges en op slechts 10 minuten van het lokale TGV-station met een directe verbinding naar Parijs.
De keuze voor accommodatie ligt in een Frans prive dorp met meer dan 25 faciliteiten, zoals een 18-holes golfbaan, idyllische Franse spa, twee vismeren, een gastronomisch restaurant, een sommelierwijn en een cocktailbar, sport- en paardensportfaciliteiten - iets voor het hele gezin.

Een selectie van prachtige suites en appartementen worden gerenoveerd en opnieuw ingericht volgens de hoogste specificaties. Ze bieden ruime accommodatie in een prachtige en natuurlijke omgeving. Luxe huizen , volledig beheerd en afgewerkt tot een uitzonderlijk niveau.

Voor nieuwbouw volgt u de komende berichten of vraag de mogelijkheden .

Hoe veilig is deze aankoop?
- U koopt een eigendom rechtstreeks van de ontwikkelaar die de eigendomsbewijzen bezit , land eigenaar is.
- Er is volledige bouwvergunning en de bouw is al aan de gang
- Er zijn voltooide eigendommen in een exploiterend, bekroond hotel (ondertekend met de
grootste hotelgroep ter wereld), de getoonde advertentie .
- De ontwikkelaar is eigenaar van het land zonder bank financien of andere kosten op het land.
- De directeuren hebben een bewezen staat van dienst in de sector sinds meer dan 15 jaar en leveren jaarlijks 3000 eigendommen wereldwijd
-Aankoop via het franse VEFA systeem ( betalingen gaan niet rechtstreeks naar de bouwer maar eerst naar een door de overheid gecontroleerde official , de 'notaire'.)
- Alle kopers ontvangen ondersteuning voor levenslange aftersales
-Kosten koper is 3 procent enkel voor 'vol eigendom' van toepassing .
-11 jarige beheer/instandhouding van uw eigendom gegarandeert gedurende de verhuurperiode , geen kosten voor u derhalve.

Het vastgoed is dus beschikbaar via fractioneel eigendom of volledig eigendom.
Fractioneel eigendom Euro 79.340
Volledig eigendom Euro Euro 1.042.000 ( ROI breakdown Euro 840.000 , 11 jaar )
Prijzen inclusief meubelkosten , ex BTW

Al mogelijkheden vanaf Euro 17.230, fractioneel.

Volledig beheerd en onderhouden wanneer u uw eigendom niet gebruikt
Flexibele opties voor persoonlijk gebruik
Als eigenaar ontvangt u 50 % korting op alle faciliteiten
Bekijk reizen beschikbaar vanaf slechts Euro 179 per nacht ( incluis de transfer ,Breakfast, lunch en A La Carte menu max. 2 dagen). Voor 2 nachten wordt euro 279 berekent maar.... bij aankoop teruggave van uw kijk trip.
Vraag nu de folder aan voor een volledig overzicht inzake de aankoop . Een FAQ is ook beschikbaar , alle in het engels .
Disclaimer : de informatie onder voorbehoud van fouten en veranderingen . Kontrakt is bepalend .

ps . alle units in het kasteel zijn verkocht (december 2019) , vraag ons naar de resales .

..........................................................................

Request the E-Folder and Drone Video impression!
Invest in the largest Hotel chain in the world, located in 'the land of a thousand lakes' in the Limousin region with 11 years of guaranteed rental income! Worry-free, everything is done for you.
The Price does not include VAT (20 percent), which you can reclaim if the house becomes part of a rental scheme (no obligation). Net price indicated, therefore * mentioned yield depending on final calculation.
* fractional ownership (divided over 13 fractions) Treehouse (3 bedrooms and 4th playroom), 160 m2 living space and from EUR 96,000 minus the VAT deduction. If it is expressly NOT a TIMESHARE, the legal title is owner, fully or fractionally. (90% of customers opt for fractional ownership). In addition, you have the opportunity to spend your holiday on the estate every year for a maximum of 4 weeks.
Request the E Folder and Video!
Further ready or under construction:
-Classic apartments (48 m2), studio (25 m2). Price fractional from Euro 17,230 (proceeds Euro 14,474) to Euro 339,000 (proceeds Euro 237,300), full ownership.
-Model with 80 m2 living space, fractional Euro 42,230 (yield Euro 35,474) and Full ownership Euro 549,000 (yield 384,300)
Options and examples varying from a Studio, or 1 or 2 or 3 bedrooms as well as a Treehouse. Rental returns are always 11 years. Extension is negotiable afterwards.
Give us your wishes, fractional or Complete or indicate your budget. We then discuss the possibilities with the revenue model (always optional).

Your property and benefits:
A. Your income, in principle for 11 years. 6 percent for 5 years, subsequently 8 percent for 5 years and the first year 5 percent percent rental income.
B. Purchase and therefore partial payments through the French, government-controlled, Vefa system, through the 'notorious'.
C. the purchase VAT can be reclaimed, so no costs for you, on the recommendation of the French government (incentive measure).
* fractional ownership, which 90% of the customers choose, pre-financing concerns euro 96,000. This includes VAT.
D. You can resell your property at any time.
E. Investment income to be realized in 11 years (Roi Breakdown, 5-8%)): euro 80,140.
F. Optional: For fractional ownership, an "" insured redemption clause "". A buy back guarantee between 5 and 9 years after purchase of the original price.
Note: during the 11-year lease, there is no cost for the owner landlord (the buyer) for the maintenance of the house.

France, La Souterrain, invest in an organization with 7600 Hotels and over 49 million customers ..... Worldwide with state-controlled and Guaranteed revenues.
This beautiful resort sits on rolling 220 acres of countryside, ideally located less than a 40-minute drive from Limoges International Airport and just 10 minutes from the local TGV station with a direct connection to Paris.
The choice of accommodation is in a French private village with over 25 facilities, including an 18-hole golf course, idyllic French spa, two fishing lakes, a gourmet restaurant, a sommelier wine and cocktail bar, sports and equestrian facilities - something for the whole family .

A selection of beautiful suites and apartments are being renovated and refurbished to the highest specifications. They offer spacious accommodation in a beautiful and natural environment. Luxury homes, fully managed and finished to an exceptional level.

For new construction, follow the upcoming messages or ask for the possibilities.
How secure is this purchase?
- You buy a property directly from the developer who owns the title deeds, owns land.
- There is full planning permission and construction is already underway
- There are completed properties in an exploiting, award-winning hotel (signed with the
largest hotel group in the world), the ad displayed.
- The developer owns the land with no bank finance or other costs on the land.
- The directors have a proven track record in the sector for over 15 years and deliver 3000 properties worldwide annually
-Purchase through the French VEFA system (payments are not made directly to the builder but first to a government-controlled official, the 'notary'.)
- All buyers receive lifetime after-sales support
-Buyer's costs apply 3 percent only for 'full ownership'.
-11 year management / maintenance of your property guaranteed during the rental period, so no costs for you.

The property is therefore available through fractional ownership or full ownership.
Fractional ownership Euro 79,340
Fully owned Euro Euro 1,042,000 (ROI breakdown Euro 840,000, 11 years)
Prices including furniture costs, ex VAT

Already possibilities from Euro 17,230, fractional.

Fully managed and maintained when you are not using your property
Flexible options for personal use
As an owner you receive a 50% discount on all facilities
View tours available from just Euro 179 per night (including transfer, Breakfast, lunch and A La Carte menu max. 2 days). For 2 nights, Euro 279 will be charged, but ... when you return your viewing trip, it will be refunded.
Request the brochure now for a complete overview of the purchase. An FAQ is also available, all in English.
Disclaimer: the information subject to errors and changes. Contact is decisive.

''Protecting your assets and guaranteeing your future in a volatile market? Webinar , ask us and let us invite you. ! Every Thuesday a Webinar , ask us !
ps. all units in the castle have been sold (December 2019), ask us about the resales.

Vraagprijs € 96.000,- *

15-03-2020 09:58:35, 2629 views* Prijzen onder voorbehoud van typfouten/inleesfouten.

Bekijk op de site van de makelaar

Geografische Locatie

Land : Frankrijk
Regio :
Plaats : limousin

Makelaar

tweedewoning
06-12995359
www.tweede-woning.eu

* is een verplicht veld